new

เมื่อเวลา14.00 น.วันที่ 4 กันยายน นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด ได้มีความเห็นสั่งฟ้อง คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตราประมวลกฎหมายอาญา 157 ในคดีที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดคุณหญิงจารุวรรณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และผู้บริหารสตง.จากกรณีจัดสัมมนาโครงการ “สตง. ในความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา” ซึ่งมีการนำบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปที่จังหวัดน่าน อันเป็นเท็จ ตาม พ.ร.บ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542


ขอขอบคุณข่าวจาก