poll

นิด้าโพลชี้ ประชาชน หนุน คสช.-สนช.-สปช. และผู้เกี่ยวข้องโชว์บัญชีทรัพย์สิน เพื่อป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชน ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,241 คน เกี่ยวกับเรื่อง “การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”

โดยผลสำรวจของนิด้าโพล เรื่อง “การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,241 คน มีรายละเอียด ดังนี้

การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ร้อยละ 87.91 ระบุว่า จำเป็นต้องเปิดเผย
ร้อยละ 10.31 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 1.77 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ร้อยละ 88.64 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 8.14 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 3.22 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ร้อยละ 87.51 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 9.11 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 3.38 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ร้อยละ 83.32 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 12.81 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 3.87 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

คณะรัฐมนตรีของ คสช.

ร้อยละ 92.10 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 5.96 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 1.93 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

คู่สมรสที่จดทะเบียน

ร้อยละ 81.47 ระบุว่า จำเป็นต้องเปิดเผย
ร้อยละ 15.95 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 2.58 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

คู่สมรสที่ไม่จดทะเบียน

ร้อยละ 53.99 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 38.44 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 7.57 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

อดีตคู่สมรส

ร้อยละ 39.81 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 53.59 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 6.61 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ต่ำกว่า 20 ปี)

ร้อยละ 49.96 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 45.37 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 4.67 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป)

ร้อยละ 74.21 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 22.80 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 2.98 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

บุตรบุญธรรม

ร้อยละ 61.97 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 32.72 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 5.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

บิดา/มารดา

ร้อยละ 61.24 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 34.73 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 4.03 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

พี่/น้อง

ร้อยละ 57.05 ระบุว่า จำเป็น
ร้อยละ 37.95 ระบุว่า ไม่จำเป็น
ร้อยละ 5.00 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ


ขอขอบคุณข่าวจาก