จากกรณี สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ พระชันษา 74 ปี พระเชษฐาต่างพระมารดาของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม...