"เนติวิทย" ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยเสรีภาพที่นอร์เวย์ ระบุไทยต้องปฏิรูปการศึกษาให้คนมีความคิดเชิงวิพากษ์ และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แทนที่จะสยบยอม ทั้งยังเรียกร้องให้นานาชาติกดดัน คสช.ให้จัดการเลือกตั้งในปีนี้ด้วย การประชุมนานาชาติว่าด้วยเสรีภาพ ครั้งที่...