new

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ผ่านคัดสรรจากที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติชุดใหญ่ เพื่อแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสปช.ในส่วนด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน จำนวน 173 คน ดังต่อไปนี้

ด้านการเมือง
1.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2.นายชัยอนันต์ สมุทวณิช 3.พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร 4.นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 5.นางตรึงใจ บูรณสมภพ 6.นายดำรงค์ พิเดช 7.นายวรวิชย์ ศรีอนันต์รักษา 8.พล.ร.อ.สุรินทร์ เริงอารมณ์ 9.นายประสาร มฤคพิทักษ์ 10.พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ 11.นายชัย ชิดชอบ 12.นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม 13.พล.ท.ฐิติวัจน์ กำลังเอก 14.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 15.นายอมร วาณิชวิวัฒน์ 16.นายชูชัย ศุภวงศ์

ด้านการศึกษา
1.นายอมรวิชช์ นาครทรรพ 2.นายศักรินทร์ ภูมิรัตน์ 3.พล.ท.พอพล มณีรินทร์ 4.นายกมล รอดคล้าย 5.นางชัชนาถ เทพธรานนท์ 6.นายปิยะวัติ บุญ-หลง 7.นายณรงค์ พุทธิชีวิน 8.นายสมเกียรติ ชอบผล 9.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 10.นายเขมทัต สุคนธสิงห์ 11.นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร 12.นางประภาภัทร นิยม 13.นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 14.นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 15.นายมีชัย วีระไวทยะ 16.นางทิชา ณ นคร 17.พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ์ 18.นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
1.นายอุดม เฟื่องฟุ้ง 2.นายอนันตชัย คุณานันทกุล 3.นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ 4.นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 5.พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ 6.พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป 7.พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ 8.ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ 9.รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร 10.นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ 11.นายวรรณชัย บุญบำรุง 12.นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ 13.นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร 14.นายวันชัย สอนศิริ 15.นายคำนูณ สิทธิสมาน 16.นายเสรี สุวรรณภานนท์ 17.พล.อ.อ.มนัส รูปขจร 18.รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ 19.นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

ด้านพลังงาน
1.นายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์ 2.นายคุรุจิต นาครทรรพ 3.นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ 4.นายเจน นำชัยศิริ 5.นายมนูญ ศิริวรรณ 6.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ 7.นายดุสิต เครืองาม 8.นายวิบูลย์ คูหิรัญ 9.นายพรายพล คุ้มทรัพย์ 10.นายอลงกรณ์ พลบุตร 11.นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 12.พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช 13.พล.อ.ประสูติ รัศมีแพทย์ 14.น.ส.รสนา โตสิตระกูล

ด้านเศรษฐกิจ
1.นายเกริกไกร จีระแพทย์ 2.นายธวัชชัย ยงกิตติกุล 3.นายนรีวรรณ จินตกานนท์ 4.น.ส.พจนีย์ ธนวรานิช 5.นายพิสิฐ ลี้อาธรรม 6.นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 7.นายมนู เลียวไพโรจน์ 8.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 9.นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 10.นายสมชัย ฤชุพันธุ์ 11.นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง 12.นายกงกฤช หิรัญกิจ 13.นางอัญชลี ชวนิชย์ 14.นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ 15.นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 16.นายสายัณห์ จันทร์นิวาสวงศ์

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
1.นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ 2.นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 3.พล.อ.วัฒนา สรรพานิช 4.นายประมนต์ สุธีวงศ์ 5.น.ส.อรพินท์ สพโชคชัย 6.พล.อ.ท.เจษฎา วิจารณ์ 7.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ 8.นางถวิลวดี บุรีกุล 9.นายพลเดช ปิ่นประทีป 10.นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ 11.นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 12.นายชัยวัฒน์ ลิมป์ วรรณธะ 13.นายศุภชัย ยาวะประภาษ 14.พล.ต.อ. ชาญชิต เพียรเลิศ

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.นายประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ 2.น.ส.ทัศนา บุญทอง 3.น.อ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ 4.นายสุวัฒน์ วิริยพงศ์สุกิจ 5.นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา 6.นางพรพันธุ์ บุณยรัตนพันธุ์ 7.นายบัณฑูร เศรษศิโรจน์ 8.น.ส.สุภัทรา นาคะผิว 9.นายสุชาติ นาควงษ์ 10.นายสุวัช สิงหพันธุ์ 11.นายปราโมทย์ ไม้กลัด 12.นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ 13.พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ 14.นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ 15.นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ด้านสังคม
1.นายกิตติภณ ทุ่งกลาง 2.นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี 3.นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 4.พล.ต.เดชา ปุญญบาล 5.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 6.นายวิทยา กุลสมบูรณ์ 7.นายวินัย ดะห์ลัน 8.นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ 9.นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 10.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 11.น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา 12.นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ 13.น.ส.สารี อ๋องสมหวัง 14.นายสิระ เจนจาคะ 15.นายอำพล จินดาวัฒนะ 16.นางอุบล หลิมสกุล

ด้านสื่อสารมวลชน
1. พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร 2. พล.อ.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ 3. นายมานิจ สุขสมจิตร 4. น.ส.อ่อนอุษา ลำเลียงพล 5. นางสุกัญญา สุดบรรทัด 6. นายพนา ทองมีอาคม 7. นางภัทรียา สุมะโน 8. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ 9. นางเตือนใจ สินธุวณิก 10. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช 11. นายนิพนธ์ นาคสมภพ 12. นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด 13. นายจุมพล รอดคำดี 14.นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์

ด้านปกครองส่วนท้องถิ่น
1.นายพงศ์โพยม วาศภูติ 2.นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ 3.นายจรัส สุวรรณมาลา 4.นางลีลาภรณ์ บัวสาย 5.นายไพโรจน์ พรหมสาสน์ 6.นายทะนงศักดิ์ ทวีทอง 7.นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ 8.พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย 9.นายวัลลภ พริ้งพงษ์ 10.นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง 11.นายอุดม ทุมโฆสิต 12.นายเชื้อ ฮั่นจินดา 13.นายสรณะ เทพเนาว์ 14.นายวุฒิสาร ตันไชย 15.นายสยุมพร ลิ่มไทย 16.พล.ต.อดุลยศักดิ์ บุญวัฒนะกุล

ด้านอื่นๆ
1. นายเทียนฉาย กีระนันทน์ 2. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 3. นายนิรันดร์ พันทรกิจ 4. พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ 5. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 6. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ 7. นายปรีชา เถาทอง 8. พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ 9. พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก 10. พล.อ.ภูดิศ ทัตติยโชติ 11. นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช 12. นางพรรณี จารุสมบัติ 13.นาย อัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 14. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส 15.พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์

ขณะที่ รายงานข่าวแจ้งว่า ตำแหน่งประธาน สปช. จะชิงกันระหว่าง นายเทียนฉาย กีระนันทน์ และ นายชัยอนันต์ สมุทวณิช


ขอขอบคุณข่าวจาก