new

 

เมื่อวันที่27 ต.ค. 63 ที่ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา (มทร. อีสาน) ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมนายสรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา มทร.อีสาน และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจเยี่ยมพบปะนักศึกษาหลังจาก มทร.อีสาน ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักศึกษา พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63 ประกาศมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในมหาวิทยาลัย ทั้งยังกำหนดให้นักศึกษาสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
มีการสอบถามความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมรวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องอิสระของการแต่งกายแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานแต่งกายอย่างเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า มทร.อีสาน ให้ความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การจำกัดสิทธิประโยชน์ใดๆ เหตุเพราะบุคคลนั้นเป็นเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด เพื่อให้นักศึกษาได้รับการคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นหลักการสิทธิมนุษยชนสากล จึงมีการนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันให้มี การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยในเรื่อง ความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้เป็นประกาศของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมไปถึงนักศึกษาทุกวิทยาเขตของ มทร.อีสาน อันได้แก่ มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
เราต้องยอมรับความจริง ที่ผ่านมานักศึกษา มทร.อีสาน ที่มีความหลากหลายทางเพศ มีความรู้ความสามารถไม่น้อยไปกว่าชายหญิงปกติ รวมทั้งยังได้สร้างผลงานชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ฯท้องถิ่นและประเทศชาติมาแล้วมากมาย

นายสรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา มทร.อีสาน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา นักศึกษา มทร.อีสาน สามารถแต่กายตามเพศสภาพที่ปรากฎมาศึกษาเล่าเรียนได้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ตามสภาพสังคมปัจจุบันและตามกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศแต่ยังไม่มีระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ซัดเจนรองรับ จึงได้มีการหรือร่วมกันระหว่าง ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิการนักศึกษาและศิษย์สัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา และผู้รับผิดชอบงานด้านพัฒนานักศึกษาจากทุกคณะในสังกัด เพื่อพิจารณาจัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัย ที่มีความชัดเจน เหมาะสม ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยอธิการบดีได้ลงนามประกาศและมีผลในการใช้บังคับแล้ว อันเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก การแต่งกาย การปฏิบัติตน อย่างเท่าเทียมกัน โดย
มีเป้าหมายให้นักศึกษาทุกเพศใช้ชีวิตการศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกแต่งกายตามเพศสภาพตามที่ต้องการได้ แต่ต้องเป็นการแต่งกายที่ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา รวมทั้งบัณฑิตของ มทร.อีสาน สามารถแต่กายตามเพศสภาพที่แสดงออกนั้น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ด้วย

นายนภัสชญาฐ์ หรือน้องแจมมี่ กอคานกลาง อายุ 20 ปี นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เผยว่า หากมีอิสระในสิทธิ์ของตนเอง เช่นสามารถแต่งกายได้โดยไม่ตรงเพศกำเนิด ไม่ต้องฝืนจิตใจช่วยเป็นแรงจูงใจ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้เต็มประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตในการศึกษาหาความรู้ได้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออกมีความทัดเทียมเสมอภาคกับเพศชายหญิง

นายปริญญา สอนสำแดง อายุ 23 ปี บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยฯมีความเข้าใจ ออกประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร สร้างความมั่นใจให้นักศึกษารุ่นน้องมีอิสระในการแต่งกายมากขึ้น สร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ดีในการเรียนการสอน สามารถร่วมกิจกรรมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข


ขอขอบคุณข่าวจาก