new

 

“กพท.” ออกประกาศฉบับใหม่ เริ่มบังคับใช้ 22 มี.ค. กำหนดเดินทางจากทั่วโลกเข้าไทยต้องมี “ใบรับรองแพทย์” คนไทยกลับประเทศต้องแสดง “ใบรับรองสถานทูต”

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (19 มี.ค.) ตนเองได้ลงนามในประกาศ กพท. เรื่อง “แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย” ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2563 ตามเวลาประเทศไทยเป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรค นั้น

ปัจจุบันปรากฏว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศยกระดับสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวเป็นโรคระบาดทั่วโลก (Pandemic) ดังนั้น เพื่อประโยชน์สาธารณะในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนภายในประเทศในวงกว้างและเพื่อการกำกับดูแลการบินพลเรือนในภาวะจำเป็นได้อย่างทันท่วงที กพท. จึงออกประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศ (สายการบิน) ที่ทำการบินมายังประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญก็คือ

caat-certificate-to-thailand

– ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องแยกกัก กักกัน ควบคุมไว้สังเกต หรืออยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง ตามที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศกำหนด

– ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ให้บริการผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยดำเนินการคัดกรอง เมื่อมีการแสดงตัวเพื่อออกบัตรขึ้นเครื่อง (Check-in) อาทิ

ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) ที่ออกให้โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ซึ่งยืนยันว่ามีการตรวจผู้โดยสารแล้วไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่แสดงการคุ้มครองการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ
ในกรณีที่ผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังประเทศไทยเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศดำเนินการคัดกรอง ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly)
ตรวจสอบหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ หรือกระทรวงการต่างประเทศออกให้
ทั้งนี้ หากแสดงหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศปฏิเสธการขึ้นเครื่องและงดการออกบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)


ขอขอบคุณข่าวจาก