news

สำนักพระราชวัง เตรียมเปิดให้ประชาชนถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ หลังพระราชพิธีบำเพ็ญกุศล ครบ 15 วัน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขณะเปิดศาลาสหทัยให้ประชาชนถวายความอาลัย 08.30-16.00น. วันนี้

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ด้วยสำนักพระราชวังได้ดำเนินการให้ประชาชนได้ถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามสมุดหลวง เพื่อถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น.

ภายหลังพระราชพิธีบำเพ็ญกุศล ครบ 15 วัน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำนักพระราชวังจักได้อำนวยความสะดวกประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

อนึ่ง สำหรับบุคคลต่างๆ ที่ประสงค์จะนำพวงมาลา เครื่องสักการะ จะได้มีการจัดให้วางภายหลังเมื่อครบกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะแจ้งให้ทราบต่อไป.


ขอขอบคุณข่าวจาก