news

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เผยว่า ขณะนี้ทางวัดฯกำลังเร่งเตรียมการงานเอกสาร หนังสือที่จะนำมาแจก และความพร้อมทางด้านต่าง ๆ ในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15-17 ธ.ค. นี้ ที่วัดบวรฯ และที่เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

โดยในระหว่างนั้น ได้พบเอกสารสำคัญที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน คือ วินัยกรรม ชีวิตา หรือพินัยกรรมของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งพระองค์ทรงลิขิตไว้ด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เองลงบนกระดาษ 1 แผ่น ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2492 ซึ่งขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 36 พรรษา ดำรงสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญที่พระโศภณคณาภรณ์

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าวว่า จากนั้นเมื่อพระองค์ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรฯ ในขณะที่ดำรงสมณศักดิ์รองสมเด็จพระราชาคณะที่ พระสาสนโสภณ ก็ได้มีการแก้ไขพินัยกรรมดังกล่าวอีกครั้ง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2509 สำหรับเนื้อหาสำคัญของพินัยกรรมดังกล่าว ระบุไว้ชัดเจนว่า บริขาร (เครื่องใช้ของพระสงฆ์) ทั้งปวงของพระองค์ หากอยู่ที่วัดบวรฯ ให้ถวายแด่พระกรรมการวัดบวรฯ หากอยู่ที่วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี ให้ถวายแด่ท่านเจ้าอาวาส และพระเถระผู้รองลงมาอีก 3 รูป นอกจากนี้ หากอยู่ที่ผู้ใดที่ไหนให้แก่ผู้นั้นที่นั้น ทั้งนี้ จากพินัยกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการดำเนินชีวิตของพระองค์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างหากต้องจากโลกนี้ไป

สำหรับการเตรียมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระสังฆราช ขณะนี้ทางวัดบวรฯ กำลังเร่งเตรียมการงานเอกสาร หนังสือที่จะนำมาแจก และความพร้อมทางด้านต่าง ๆ ส่วนการเตรียมงานการเชิญพระศพจากวัดบวรฯ สู่วัดเทพศริรินทร์ในวันที่ 16 ธ.ค. 2558 เวลา 09.00 น. นั้น ทางฝ่ายเลขานุการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ เห็นสมควรกำหนดวันซักซ้อมขบวนพระราชอิสริยยศงานพระศพ 5 ครั้ง แบ่งเป็นซ้อมย่อย 2 ครั้ง ในวันที่ 9 – 13 พ.ย. และวันที่ 16 – 30 พ.ย. ที่ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 และซ้อมใหญ่ 3 ครั้ง ในวันที่ 29 พ.ย. วันที่ 7 ธ.ค. และวันที่ 10 ธ.ค. โดยจะทำการซ้อมยังพื้นที่จริงที่จะใช้ในการเชิญพระศพ

 


ขอขอบคุณข่าวจาก