การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ประกันวินาศภัย คืออะไร?

ประกันวินาศภัย คือ การประกันทุกแบบ ที่ไม่ใช่การประกันชีวิต (Life Insurance) การที่ผู้รับประกันภัยทำสัญญายินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจำนวนหนึ่งในกรณีที่เกิดความเสียหายเกี่ยวกับที่เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยตกลงจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย

การประกันวินาศภัยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

1.การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) หรือที่เรียกกันว่าประกันไฟนั้น เป็นการประกันประเภทหนึ่ง ที่มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นตัวทรัพย์สินโดยตรง ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ ประเภทสิ่งปลูกสร้างก็ตาม ย่อมสามารถที่จะเอาประกันอัคคีภัยได้ทั้งสิ้น ดู ประกันอัคคีภัย ประกันไฟไหม้ คลิก


2.การประกันภัยรถยนต์ (Car Insurance) คือ การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ซึ่งได้แก่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ ความเสียหายที่รถยนต์ได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่ ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้น โดยแบ่งประเภทของความคุ้มครอง เป็นดังต่อไปนี้

- ประเภทคุ้มครองรวม (Comprehensive Cover) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทั้งความเสียหายและความสูญหายต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ติดประจำรถ และให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วย การประกันภัยประเภทนี้เรียกกันโดยทั่วไปว่า

การประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อความคุ้มครองประเภทนี้ จึงสามารถเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ทั้งความเสียหาย ที่เกิดแก่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย และความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ต่อบุคคลภายนอกตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

- ประเภทคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Liability to Third Party) เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครอง เฉพาะความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมายความว่าบริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้อยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือสิ่งที่ติดตั้งในรถยนต์นั้นในระยะเวลาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัย จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับความคุ้มครอง การประกันภัยประเภทนี้เรียกกันโดยทั่วไปว่า การประกันภัยรถยนต์ประเภทสาม

- ประเภทคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รวมความคุ้มครองเพิ่มเติมจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ต่อรถยนต์คันดังกล่าว การประกันภัยประเภทนี้เรียกกันโดยทั่วไปว่า การประกันภัยรถยนต์ประเภทสอง

ดู ประกันรถยนต์ เพิ่มเติม คลิก


3.การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) คือ การประกันความเสียหายแก่เรือ และทรัพย์สิน หรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล และยังขยายขอบเขตความคุ้มครองไปถึง การขนส่งสินค้าทางอากาศ และทางบก ซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเลด้วย ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประการคือ

- การประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance) คุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ภัยจากลมพายุ เรือเกยตื้น เรือชนกัน เรือชนหินโสโครก เป็นต้น และยังหมายความรวมไปถึงการประกันค่าระวางด้วย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีเรือหลายลำ ก็อาจเอาประกันภัยเรือหลายลำในกรมธรรม์ฉบับเดียวกันได้ (Fleet Policy) โดยกรมธรรม์จะระบุชื่อเรือ และจำนวนเรืออยู่ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยเสียเบี้ยประกันภัยถูกลง และโดยผลของการเฉลี่ยภัย ทำให้สามารถประกันเรือหลายลำที่มีลักษณะต่ำกว่ามาตรฐานได้ด้วย

- การประกันภัยสินค้า (Cargo Insurance) คุ้มครองสินค้าที่เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล ภัยที่ได้รับการคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัย เลือกซื้อความคุ้มครองไว้


4.การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) การประกันภัยเบ็ดเตล็ดเป็นประเภทหนึ่ง ของการประกันวินาศภัย การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ที่มีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ มีจำนวนหลายชนิด ประกอบกับการมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซับซ้อน จึงควรที่จะได้ศึกษาถึงรายละเอียด อันเป็นสาระสำคัญของการประกันภัยประเภทนี้ให้เข้าใจดังนี้ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด คือ การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหาย อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเกิดจากเหตุที่มิได้คาดหมายไว้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความคุ้มครอง จากการประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ที่มีขายอยู่ในตลาดประกันภัยในประเทศไทย มีมากกว่า 41 ประเภท ซึ่งจะได้ยกตัวอย่าง การประกันภัยดังกล่าวบางประเภท ๆ พอสังเขปดังนี้

- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance) ภัยชนิดนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหาย อันเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกาย ของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ

- การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Liability Insurance) ภัยชนิดนี้เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ซึ่งเป็นการกระทำ ที่ผู้เอาประกันภัย ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก การประกันภัยนี้ จึงหมายถึงประกันภัย ที่บริษัทผู้รับประกันภัยสัญญาว่า จะรับผิดชดใช้สินไหมทดแทน ให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย ในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีอยู่หลายประเภทดังนี้

การประกันความรับผิดต่อสาธารณะ (Public Liability Insurance) ,การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์(Product Liability Insurance) ,การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ (Professional Liability Insurance) ,การประกันภัยความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Prosonal Liability Insurance) ,การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) ,การประกันภัยสำหรับวิศวกรรม (Engineering Insurance) ,การประกันภัยเครื่องจักรชำรุดเสียหาย (Machinery Breakdown Insurance) ,การประกันภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร (Erection All Risks Insurance) ,การประกันภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractors All Risks Insurance) ,การประกันภัยปศุสัตว์ (Livestock Insurance) ,การประกันภัยเพื่อชดเชยผู้เล่นกอล์ฟ (Golfer Indemnity Insurance) ,การประกันภัยเงินค่าทดแทนแรงงาน (Workman Compensation Insurance) ,การประกันภัยทรัพย์สินเนื่องจากโจรกรรม ,การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance) ,การประกันภัยสำหรับเงิน (Money Insurance) ,การประกันโจรกรรมการขนย้ายเงินสด (Cash in Transit) ,การประกันโจรกรรมเครื่องใช้สำนักงาน(For Business Premises) ,การประกันภัยความซื่อสัตย์ (Fidelity Insurance) ,การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance) ,การประกันภัยกำไร (Profits Insurance)

- การประกันภัยต่อ (Reinsurance) หมายถึง การกระจายการเสี่ยงภัย ของผู้รับประกันภัย กับผู้รับประกันภัยด้วยกันเอง เนื่องจากความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทมีจำกัด จึงกระจายความเสี่ยงภัย ส่วนที่เหลือ ไปให้กับผู้รับประกันภัยอื่นๆ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) และ การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) 
:: อ่านข่าว
:: รวมของฟรี
:: ซาบซ่าส์
:: ลิงค์แนะนำ

Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
Website Allright Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0577314802616