ประกันสุขภาพ (Health Insurance) ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ประกันสุขภาพเด็ก ทําประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ คืออะไร?

ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงที่จะชดใช้เงินจำนวนหนึ่ง ให้แก่ผู้เอาประกันภัย สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรืออุบัติเหตุก็ตาม

การประกันสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ กับ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล ทั้ง 2 ประเภทให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน โดยแบ่งความคุ้มครองหลักออกเป็น 7 หมวด ได้แก่


1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะคนไข้ในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือป่วยไข้ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
- ค่าห้องและค่าอาหาร
- ค่าบริการทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายกรณีมีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเพราะการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเกิดอุบัติเหตุ

2. การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองโดยการชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด และค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด

3. การดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองโดยการชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล

4. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล ให้ความคุ้มครองโดยการชดเชยค่าใช้จ่าย สำหรับการรักษาที่คลีนิค หรือ แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

5. การคลอดบุตร ให้ความคุ้มครองโดยการชดเชยค่าใช้จ่าย ในระหว่างอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตร

6. การรักษาฟันแบบจำกัด ให้ความคุ้มครองโดยการชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการโดยทันตแพทย์

7. การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ ให้ความคุ้มครองโดยการชดเชยค่าใช้จ่าย อันเกิดจากการบริการ โดยพยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาล หรือที่บ้านภายหลังจากการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์

การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ

1. อายุ บุคคลทั่วไปเมื่อมีอายุมากขึ้นก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้มากขึ้น และต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวนานกว่าบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า

2. เพศ ความเสี่ยงภัยอาจจะไม่แตกต่างจากกันมากนัก แต่โดยปกติแล้ว เพศหญิงจะใช้เวลาในการฟื้นตัวนานกว่าเพศชาย

3. สุขภาพ บุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ โอกาสที่จะได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยร้ายแรงย่อมเป็นไปได้น้อยกว่าบุคคลที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอ หรือมีประวัติการเจ็บป่วยร้ายแรงมาก่อน

4. อาชีพ แสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันซึ่งจะนำไปสู่ความเสี่ยงภัย หรือแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

5. การดำเนินชีวิต แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพ หรืออุบัติเหตุของบุคคล

5. สำหรับการประกันภัยหมู่ จะต้องมีการพิจารณาถึงจำนวนบุคคลที่จะเอาประกันภัยด้วย ถ้าจำนวนบุคคลมาก การกระจายความเสี่ยงจะมีมากกว่า อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำลง

กรณีใดบ้างที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการรับประกัน

ในการให้ความคุ้มครอง จะไม่คุ้มครอง “ โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย ” หากผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจำตัวหลายอย่าง บริษัทอาจจะพิจารณารับประกันภัย ด้วยเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าคนปกติ หรืออาจจะไม่รับประกันภัยเลยก็ได้ ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัย เจ็บป่วยด้วยโรคที่รุนแรง เช่น เอดส์ มะเร็ง บริษัทมักจะไม่รับประกันภัย และถึงแม้บริษัทจะรับประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัยจะสูงมาก และผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองใด ๆ หากเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าว หรือสืบเนื่องจากโรคดังกล่าว

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ยึดหลักเกณฑ์เดียวกับการประกันภัยประเภทอื่นๆ คือ “ จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ ”

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ไม่คุ้มครองการเข้าพักรักษาตัว ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ หรือป่วยไข้ เช่น การทำหมัน การทำศัลยกรรม การลดความอ้วน การพักผ่อน รวมทั้งการรักษาโรคประสาท กามโรค การติดสิ่งเสพติด และการตรวจสายตา 
:: อ่านข่าว
:: รวมของฟรี
:: ซาบซ่าส์
:: ลิงค์แนะนำ

Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
Website Allright Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0577314802616