วันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528...
วันไหว้พระจันทร์

วันไหว้พระจันทร์

“เทศกาลไหว้พระจันทร์” เป็นเทศกาลดี ที่มีความเกี่ยวข้องกับตำนาน เรื่องดวงจันทร์ของชาวจีนอย่างแนบแน่น เช่นเรื่อง “ฉังเอ๋อเหินสู่ดวงจันทร์” ถือว่าเป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงมาก เป็น การไหว้ครั้งที่...
วันการศึกษานอกโรงเรียน

วันการศึกษานอกโรงเรียน

การศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากการเรียนรู้หนังสืออันเป็นกุญแจสำคัญที่ไขเข้าสู่สรรพวิทยาการแล้ว การเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนอย่างอื่น และกระบวนการอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่นานัปการนั้น จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดีขึ้นได้ การศึกษานอกโรงเรียน เป็นการจัดการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น...
วันทรงดนตรี

วันทรงดนตรี

วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกทรงดนตรี วันทรงดนตรี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตามคำกราบบังคมทูลเชิญของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น...
บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน

บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน

การทำบุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสอง นิยมทำกันในวันแรม 14 ค่ำ เดือนเก้า (ประมาณเดือนสิงหาคม) หรือที่เรียกว่า บุญเดือนเก้า...
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประวัติความเป็นมา ของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525 โดย มติของคณะรัฐมนตรี ให้มีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่...
วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ ประวัติความเป็นมาวันแม่แห่งชาติ ความหมายของคำว่า “แม่” คำว่า “แม่” พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525...
วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ...
วันรพี

วันรพี

วันรพี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระองค์ทรงสมภพเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม...
วันสื่อสารแห่งชาติ

วันสื่อสารแห่งชาติ

วันสื่อสารแห่งชาติ ทุกวันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปี ประวัติความเป็นมาความสำคัญของการสื่อสาร การสื่อสารในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...