Tag archives for นิด้าโพล

โพลชี้รัฐบาลไม่โปร่งใส ป.ป.ช.ถูกแทรกแซง

โพลชี้รัฐบาลไม่โปร่งใส ป.ป.ช.ถูกแทรกแซง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อการทำงานตรวจสอบรัฐบาล/คสช ของ ป.ป.ช."...
โพลชี้ ประชาชน หนุน คสช.-สนช.-สปช. โชว์บัญชีทรัพย์สิน

โพลชี้ ประชาชน หนุน คสช.-สนช.-สปช. โชว์บัญชีทรัพย์สิน

นิด้าโพลชี้ ประชาชน หนุน คสช.-สนช.-สปช. และผู้เกี่ยวข้องโชว์บัญชีทรัพย์สิน เพื่อป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...