news

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง ให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. โดยมีเนื้อความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แล้วนั้น บัดนี้ พล.อ. ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตําแหน่งองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

ทั้งนี้ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เกิดเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2498 เคยเป็นประธานสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด ทั้งยังเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อปี 2557 หรือหลังการรัฐประหาร ต่อมาได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2558 พร้อมกับตำแหน่งเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก่อนรับตำแหน่งองคมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2559


ขอขอบคุณข่าวจาก