news

นายกฯ ย้ำเลิกภาควิชาการบ่าย 2 โมง เสริมด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ กระตุ้น สพฐ. วางแนวทางปลูกฝังการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจ ทำงานเป็นทีม เรียนรู้ศักยภาพและความสามารถเฉพาะตัวของเด็กแต่คน พร้อมสนับสนุนให้เด็กค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สนับสนุนแนวทางปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยนโยบายหนึ่ง คือ การลดระยะเวลาการเรียนภาควิชาการลง โดยให้เลิกในเวลาบ่าย 2 โมง (14.00 น.) แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่า คุณครูและอาจารย์ต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“เวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเป็นเวลาเดิม ตามกำหนดของแต่ละแห่งซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่าย 4 โมง (16.00 น.) เป็นต้นไป โดยช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย 2 โมง (14.00 น.) จนกว่าจะถึงเวลาโรงเรียนเลิก ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนแทน ซึ่งท่านนายกฯ ฝาก สพฐ. ว่า ควรจัดกิจกรรมหลากหลาย ที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม และที่สำคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง เพราะท่านนายกฯ เชื่อว่า เด็กทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่านนายกฯ แนะนำว่า การจัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกันหรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทำร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพื่อให้เด็กๆ รู้จักการปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยเป็นการจำลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทย

“ท่านนายกฯ อยากให้ผู้ปกครอง สบายใจว่า มิใช่ โรงเรียนจะเลิกเร็ว แล้วกลายเป็นผลักภาระให้ผู้ปกครอง โรงเรียนยังคงต้องทำหน้าที่ให้การศึกษา แต่เป็นการศึกษาที่ไม่ได้เน้นแค่วิชาการ จนขาดทักษะด้านอื่นที่จำเป็นและสำคัญมาก คือ ทักษะการใช้ชีวิตและการรู้จักตนเอง” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว


ขอขอบคุณข่าวจาก