Ip Man 4 ยิปมัน 4

Ip-Man-5

ว่าด้วยเรื่องราวของลูกศิษย์ผู้ร่ำเรียนมวยหย่งชุนจากปรมาจารย์กังฟู ยิปมัน ไปเปิดโรงเรียนสอนมวยที่สหรัฐอเมริกา ทำให้กลุ่มคนผู้ใช้ศิลปะป้องกันตัวท้องถิ่นแถวนั้นไม่พอใจกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา ร้อนถึงอาจารย์ยิปมันที่จะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาแก้ปัญหานี้

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *