วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม ของทุกปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันโคนมแห่งชาติ”...