วันรักต้นไม้แห่งชาติ

วันรักต้นไม้แห่งชาติ 21 ตุลาคม

วันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” (National Annual Tree Care Day) ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อแสดงความกตัญญูต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงงานพัฒนาชนบทโดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติ

ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการระดมความเห็นจากบุคคลทั่วไป เพื่อกำหนดชื่อที่เหมาะสม และเปลี่ยนชื่อเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ได้รับการพิจารณา ทำให้ “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ” ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” หรือ “วันรักต้นไม้แห่งชาติ” ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2533 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งการปลูกซ่อมต้นที่ตายให้สามารถเจริญเติบโตขึ้นปกคลุมพื้นที่โดยเร็ว
2.เพื่อชี้นำให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยพร้อมเพรียง
3.เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ อันจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
4.เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าว ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดให้มีการบำรุงต้นไม้ทุกปี

กิจกรรมในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

กรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการกระทรวงทบวงกรมและทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี โดยเชิญชวนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนให้ร่วมกันกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เช่นการให้ปุ๋ยพรวนดินถากถางวัชพืชที่โคนต้นไม้

วันรักต้นไม้แห่งชาติ 21 ตุลาคมDayตุลาคม21 ตุลาคม,National Annual Tree Care Day,ต้นไม้,วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ,วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ,วันรักต้นไม้แห่งชาติ,สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,สมเด็จย่า
วันรักต้นไม้แห่งชาติ 21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ 'วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ' (National Annual Tree Care Day) ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น 'วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ' เพื่อแสดงความกตัญญูต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงงานพัฒนาชนบทโดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติ ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการระดมความเห็นจากบุคคลทั่วไป เพื่อกำหนดชื่อที่เหมาะสม และเปลี่ยนชื่อเป็น 'วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ' ได้รับการพิจารณา ทำให้ 'วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ' ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น 'วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ' หรือ 'วันรักต้นไม้แห่งชาติ' ในวันที่ 15...