mitsubishi-pajero-sport

ราคารถ Mitsubishi Pajero Sport

รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ
Mitsubishi Pajero Sport มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต 2WD รุ่น 3.0 GT ราคา 1,305,000.-
Mitsubishi Pajero Sport มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต 2WD รุ่น 2.5 GT ราคา 1,225,000.-
Mitsubishi Pajero Sport มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต 2WD รุ่น 2.5 GLS ราคา 1,031,000.-
Mitsubishi Pajero Sport มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต 2WD รุ่น 2.4 GLS ราคา 922,000.-

รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ
Mitsubishi Pajero Sport มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต 4WD รุ่น 2.5 GT ราคา 1,397,000.-

ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคล รถ บรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายละทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย อ่านเรื่องประกันทั้งหมดคลิก