Mitsubishi-Attrage

ราคา มิตซูบิชิ แอททราจ Mitsubishi Attrage GLX MT 443,000. บาท
ราคา มิตซูบิชิ แอททราจ Mitsubishi Attrage GLX MT 477,000. บาท
ราคา มิตซูบิชิ แอททราจ Mitsubishi Attrage GLS CVT AT 530,000. บาท
ราคา มิตซูบิชิ แอททราจ Mitsubishi Attrage GLS Ltd. CVT AT 582,000. บาท

ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคล รถ บรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายละทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย อ่านเรื่องประกันทั้งหมดคลิก