Tag archives for กลอนนอกใจ

ไม่นอกใจ

ไม่นอกใจ

“คนรักกัน” ไม่จำเป็นว่า ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไป ขอเพียงแค่ “ไม่นอกใจ” เวลาอยู่ “ไกล” กันก็พอแล้ว