ประกาศสำนักนายกฯ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมบังคับใช้หลังพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ก.ย....