ครม.เห็นชอบปรับเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ในที่ดินราชพัสดุ แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน วงเงิน 5,574 ล้านบาท อนุชา...