“กพท.” ออกประกาศฉบับใหม่ เริ่มบังคับใช้ 22 มี.ค. กำหนดเดินทางจากทั่วโลกเข้าไทยต้องมี “ใบรับรองแพทย์” คนไทยกลับประเทศต้องแสดง...