new

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ในฐานะนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ได้กล่าวได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ. ภายหลังพิธีเข้ารับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ณ ห้อง 321 กองบัญชาการกองทัพบก

โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า รู้สึกสำนึกในพระมหาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ ตนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและนับเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิตแก่ตนและวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้ ตนกระหนักดีถึงภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งว่าต่อจากนี้ไป ตนต้องรับผิดชอบในการนำพาประเทศชาติและประชาชนเพื่อก้าวเดินไปข้างหน้า ซึ่งจะมีการปฎิบัติดัวต่อไปนี้ การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้แก่การคัดเลือกรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เพื่อบริหารราชการแผ่นดินโดยเร็วที่สุด โดยจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมภายในเดือนตุลาคม 2557

การบริหารประเทศในทุกๆด้าน ในบทบาทของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนงานเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่ต้องการความร่วดเร็วในการแก้ไขปัญหาโดยรัฐบาลและ คสช. ต้องมีการหารือในการปฏิบัติตลอดจนวิธีการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดรวมทั้งต้องระมัดระวังการก่าวล่วงซึ่งกันและกัน แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ขอให้ทุกคนอย่าได้กังวลกับตัวบุคคลมากนัก วันนี้เราต้องสร้างทุกระบบให้เข้มแข็งเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้ได้โดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น จะต้องเข้มแข็งพัฒนาปรับปรุงตนเองในทุกมิติทั้งนี้เพื่อเตรียมการและรองรับการปฎิรูปที่ต้องทำให้ฝ่ายการเมืองมีระบบธรรมาภิบาล ในการบริหารประเทศในระยะต่อไป และจะได้ร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคต อย่างไรก็ตามในส่วนของประชาชนก็เช่นกันถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้การบริหารราชแผ่นดินของพวกเราในขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศได้ ทั้งงานด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฏหมาย และกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้าน เศรษฐกิจ ซึ่งมีปัญหาสำคัญอยู่หลายประการด้วยกัน ทั้งภาคเกษตรกร รัฐ ประชาชนโดยทั่วไป ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน

บ้านเมืองเรามีปัญหาสะสมสำคัญมากมายเป็นระยะเวลาที่ยางนาน จำเป้นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ด้านความมั่นคงยังมีปัญหาอยู่หลายประการ อาทิ ปัญหาชายแดน ทั้งในเรื่องการปักปันเขตแดน การหลบหนีเข้าเมือง สินค้าหนีภาษี ปัญหาความมั่นคงภายใน เรื่องยาเสพติด อาชญากรรม อาวุธสงคราม การพนัน แรงงานต่างด้าวและอื่นๆ ด้านเศรษฐกิจ การเดินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างเป็นรูปธรรม การมส่งเสริมการลงทุนในภาคต่างๆ การลดความเลื่อมล้ำ การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อย โครงสร้างภาษี พลังงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ปัญหาปากท้องของประชาชน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ พวกเราทุกคนจะพยายามแก้ไขให้ได้โดยเร็ว แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวในอนาคต ด้านสังคมและวัฒนธรรม ระบบการศึกษา การปลูกจิตสำนึก การปลูกฝังอุดมการณ์ การดำรงซึ่งวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังค่านิยมและอุดมการณ์ให้กับคนในชาตินั้น เป็นสิ่งที่ทำให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

สำหรับ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย มาสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับพันธะสัญญาต่างๆ รวมทั้งกฎหมายที่ส่วนราชการที่แก้ไขเพื่อความสะดวก และความถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมานั้นยังดำเนินการไม่เรียบร้อย สิ่งต่าง ๆ ที่ได้เป็นปัญหาและได้กล่าวไปแล้วรัฐบาล คสช.และประชาชนทุกคนต้องมาร่วมกันแก้ปัญหา เราไม่ปิดกั้นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือต้องการกำจัดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งสิ้น จะเห็นได้ว่าในสภาปฏิรูป สมาชิกสภาปฏิรูป ไม่ได้มีข้อกำหนด ข้อห้ามอะไรต่างๆ เหมือนกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทุกประการ ต้องยึดหลักการหลายอย่างในการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ โดยสภาปฏิรูปเราต้องการให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด ในการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน กลุ่มการเมือง กลุ่มพลังประชาชน นักเศรษฐกิจ นักวิชาการ ข้าราชการ สื่อมวลชน ผู้แทนส่วนต่างๆ เราไม่ต้องการให้ส่วนหนึ่งส่วนใดตกขบวนประชาธิปไตย เพื่อสร้างอนาคตของชาติให้มั่นคงและยั่งยืน ไม่เกิดปัญหาต่อไปในอนาคต

“โอกาสนี้ผมขอให้คำมั่นต่อพี่น้องประชาชนว่าจะมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน นำความสุขความร่มเย็นมาสู่พี่น้องประชาชน และทำให้ประเทศชาติ มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง พร้อมไปการสร้างความรัก สามัคคีในทุกกลุ่มทุกฝ่าย และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ทุกคนในชาติจะมอบให้กับรัฐบาล และคสช.ในการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป” นายกรัฐมนตรี กล่าว


ขอขอบคุณข่าวจาก