:: วันสำคัญ l วันพ่อ 5 ธันวามหาราช วันคริสต์มาส วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันครู วันวาเลนไทน์ วันสุนทรภู่...:: วันสำคัญ
เดือนมกราคม
- วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่
- วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม : วันเด็ก
- วันที่ 13 มกราคม : วันการบินแห่งชาติ
- วันที่ 16 มกราคม : วันครู / วันโคนมแห่งชาติ
- วันที่ 18 มกราคม : วันกองทัพไทย
- วันที่ 25 มกราคม : วันสมเด็จพระนเรศวร มหาราช

เดือนกุมภาพันธ์
- วันที่ 2 กุมภาพันธ์ : วันเกษตรกรแห่งชาติ / วันนักประดิษฐ์
- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ : วันทหารผ่านศึก
- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ : วันตรุษจีน (วันสิ้นปีทางจันทรคติ)
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ : วันอาสารักษาดินแดน
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ : วันวาเลนไทน์
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ : วันมาฆบูชา
- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ : วันศิลปินแห่งชาติ
- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ : วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ : วันสหกรณ์แห่งชาติ

เดือนมีนาคม
- วันที่ 5 มีนาคม : วันนักข่าว
- วันที่ 8 มีนาคม : วันสตรีสากล
- วันที่ 13 มีนาคม : วันช้างไทย
- วันที่ 20 มีนาคม : วันช้างไทย
- วันที่ 21 มีนาคม : วันช้างไทย
- วันที่ 22 มีนาคม : วันช้างไทย

เดือนเมษายน
- วันที่ 1 เมษายน : วันข้าราชการพลเรือน / วันออมสิน
- วันที่ 2 เมษายน : วันอนุรักษ์มรดกไทย
- วันที่ 3 เมษายน : วันผู้สูงอายุแห่งชาติ / วันการประมง
- วันที่ 5 เมษายน : วันไหว้บรรพบุรุษ (วันเช็งเม้ง)
- วันที่ 6 เมษายน : วันอนามัยโลก / วันจักรี
- วันที่ 13-15 เมษายน : วันสงกรานต์
- วันที่ 14 เมษายน : วันครอบครัว
- วันที่ 16 เมษายน : วันนักกีฬายอดเยี่ยม
- วันที่ 20 เมษายน : วันคุ้มครองผู้บริโภค
- วันที่ 22 เมษายน : วันคุ้มครองโลก
- วันที่ 24 เมษายน : วันเทศบาล

เดือนพฤษภาคม
- วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ
- วันที่ 5 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล
- วันที่ 7 พฤษภาคม : วันกาชาดสากล
- วันที่ 9 พฤษภาคม : วันพืชมงคล
- วันที่ 19 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา
- วันที่ 27 พฤษภาคม : วันอัฎฐมีบูชา (เก็บพระอัฐิพระพุทธเจ้า)

เดือนมิถุนายน
- วันที่ 5 มิถุนายน : วันสิ่งแวดล้อมโลก / วันเทศกาลไหว้ขนมบะจ่าง
- วันที่ 24 มิถุนายน : วันเปลี่ยนแปลง การปกครอง
- วันที่ 26 มิถุนายน : วันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด

เดือนกรกฎาคม
- วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
- วันอาสาฬหบูชา
- วันเข้าพรรษา
- วันภาษาไทยแห่งชาติ

เดือนสิงหาคม
- วันสื่อสารแห่งชาติ
- วันรพี
- วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
- วันแม่แห่งชาติ
- วันสารทจีน
- วันสันติภาพไทย
- วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
- วันข้าวประดับต้น หรือข้าวบิณฑ์

เดือนกันยายน
- วันทรงดนตรี
- วันการศึกษานอกโรงเรียน
- วันไหว้พระจันทร์
- วันเยาวชนแห่งชาติ
-วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
- วันมหิดล
- วันทะเลโลก
- วันสารทไทย
- เทศกาลกินเจ

เดือนตุลาคม
- วันไปรษณีย์โลก
- วันตำรวจ
- วันประชาธิปไตย
- วันออกพรรษา
- วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
- วันพยาบาลแห่งชาติ
- วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
- วันรักต้นไม้แห่งชาติ
- วันปิยมหาราช
- วันสหประชาชาติ
- วันออมแห่งชาติ
- วันฮาโลวีน

วันขึ้นปีใหม่
          ปี หมายถึง เวลา ชั่วโลก โคจร รอบดวงอาทิตย์ ครั้งหนึ่งราว 365 วัน : เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ
 
วันเด็ก
          วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกป

วันการบินแห่งชาติ
          วันที่ 13 มกราคม ของทุกปี เป็น "วันการบินแห่งชาติ" โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา
 
วันครู
          วันครูได้จัดให้มีขึ้น ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐

วันตรุษจีน
           วันตรุษจีน หรือ วันขึ้นปีใหม่ ของจีน มีความน่าสนใจ เป็นอย่างยิ่ง
 
วันทหารผ่านศึก
          วันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ คนไทยระลึกถึง ความกล้าหาญ ของเหล่าทหารไทย

วันวาเลนไทน์
          
วันวาเลนไทน์ เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ ยุคที่จักรวรรดิโรมัน เรืองอำนาจ
 
วันมาฆบูชา
          การบูชา ในวันเพ็ญ เดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์

วันจักรี
           วันที่ระลึกมหาจักรี หรือ ที่เรียกกันโดยย่อว่า 'วันจักรี' วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี มีพิธีถวายบังคม พระบรมรูป ณ เชิงสะพาน พระพุทธยอดฟ้า
 
วันสงกรานต์
           คำว่า "สงกรานต์" มาจาก ภาษาสันสฤกตว่า สํ-กรานต แปลว่า ก้าวขี้น ย่างขึ้น หรือก้าวขึ้น การย้ายที่ เคลื่อนที่

วันแรงงาน
         วันแรงงาน มีมานานแล้ว หลายประเทศ กำหนดวันที่ 1 พฤษภาคม หรือ "May Day" เป็นวันแรงงาน
 
วันฉัตรมงคล
         วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบ ปีที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์

วันวิสาขบูชา
         คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก " วิสาขปุรณมีบูชา " แปลว่า " การบูชา ในวันเพ็ญ เดือนวิสาขะ
 
วันสุนทรภู่
          พระสุนทรโวหาร (ภู่) มีนามเดิมว่า ภู่ เป็นบุตร ขุนศรีสังหาร (พลับ) และแม่ช้อย เกิดในรัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร ์

วันอาสาฬหบูชา
         
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันแรกที่มี พระรัตนตรัย ครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
 
วันเข้าพรรษา
          
"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่ง ระหว่างฤดูฝน

วันภาษาไทยแห่งชาติ
         
วันภาษาไทย 29 ก.ค. ของทุกปี เพื่อตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญ ของภาษาไทย
 
วันสื่อสารแห่งชาติ
         วันที่ 4 สิงหาคม ถือเป็น “วันสื่อสารแห่งชาติ” ซึ่งนับเป็นวันที่มีความสำคัญ และมีความหมาย อย่างยิ่งวันหนึ่ง

วันเยาวชนแห่งชาติ
         วันเยาวชนแห่งชาติ ได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่ องค์การ สหประชาชาติ ได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปี เยาวชนสากล
 
วันแม่
         เหตุผลที่ให้ดอกมะลิ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ ของวันแม่ ก็เนื่องจาก ดอกมะลิเป็นดอกไม้ ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอม ไปไกล และหอมได้นาน...
วันสันติภาพไทย
         16 สิงหาคมของทุก ๆ ปีเป็น “วันแห่งสันติภาพ” วันสำคัญ ของชาติไทย ต่อต้านศัตรู ผู้รุกรานอธิปไตย
 
วันสารทไทย
         วันสารทไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นเทศกาล ทำบุญเดือน 10 ของไทย มีมาตั้งแต่ครั้งสมัย กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

วันมหิดล
         เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์ แผนปัจจุบันของไทย"
 
วันไหว้พระจันทร์
          
ประเพณีไหว้พระจันทร์นั้น นอกจาก ประเทศไทยแล้ว ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่มีชน ชาวจีนไปตั้งถิ่นฐาน ก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกัน คือทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

วันออกพรรษา
          
วันออกพรรษา คือวัน สิ้นสุดระยะ การจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ ในฤดูฝนซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
 
วันปิยะมหาราช
          
23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้าย วันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันสำคัญของชาติเรียกว่า วันปิยมหาราช

วันฮาโลวีน
          
31 ตุลาคม วันฮาโลวีน ไม่ว่าจะของปีนี้ หรือปีไหน หลายคนรู้จัก กันดีว่า เป็น วันปล่อยผี หรือวันฮาโลวีน
 
 

วันลอยกระทง
          
ประเพณีลอยกระทงนั้น มีมาแต่โบราณ โดยมีคติ ความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชา และขอขมาแม่พระคงคา
 
วันเอดส์โลก
          
วันเอดส์โลก (World AIDS Day) วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ได้ถูกตั้งขึ้น เพื่อรณรงค์ยับยั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์

วันพ่อแห่งชาติ
          
5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพ ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
วันรัฐธรรมนูญ
          10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการระลึกถึง รัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

วันคริสต์มาส
          คริสต์มาส คือการฉลอง การบังเกิดของ พระเยซูเจ้า เราเฉลิมฉลองกัน ในวันที่ 25 ธันวาคม
 
 

อ่านข่าวประจำวันคลิ๊ก...

Advertise

:: วันสำคัญ
เดือนพฤศจิกายน
- วันที่ 4 พฤศจิกายน : วันขอบคุณพระเจ้า (คริสตศาสนา)
- วันที่ 8 พฤศจิกายน : วันคนพิการ
- วันที่ 21 พฤศจิกายน : วันลอยกระทง
- วันที่ 25 พฤศจิกายน : วันวชิราวุธ / วันประถมศึกษาแห่งชาติ
- วันที่ 27 พฤศจิกายน : วันสาธารณสุข

เดือนธันวาคม
- วันที่ 1 ธันวาคม : วันเอดส์โลก
- วันที่ 4 ธันวาคม : วันสิ่งแวดล้อมไทย
- วันที่ 5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) / วันชาติไทย
- วันที่ 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ
- วันที่ 16 ธันวาคม : วันกีฬาแห่งชาติ
- วันที่ 25 ธันวาคม : วันคริสต์มาส (คริสตศาสนา)
- วันที่ 26 ธันวาคม : วันคุ้มครองสัตว์ป่า
- วันที่ 31 ธันวาคม : วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กลอน , เกมส์ , ดูดวง , อาหารเพื่อสุขภาพ , แชท , ฟังวิทยุออนไลน์ , ดูทีวีออนไลน์ , เรื่องตลก , เรื่องผี , ตัวอย่างหนัง , หาเพื่อน , มุม msn , วันสำคัญ , รวมของฟรี , อีการ์ด , อ่านข่าว , มือถือ , ทำนายฝัน , วัดความเร็วเน็ต , รถยนต์ , วอลล์เปเปอร์ , รูปการ์ตูน , เซียมซี , ชื่อมงคล , เนื้อเพลง , คอมพิวเตอร์ , อินเตอร์เน็ต , จัดอันดับเว็บไซต์ , เที่ยวเชียงราย , ปรับขนาดรูป , พยากรณ์อากาศ , ราคาน้ำมัน , ราคาก๊าซหุงต้ม , Hi5 , ผู้หญิง , ท่องเที่ยว , พระเครื่อง , แปลศัพท์ , โปรโมทเว็บฟรี
ลิงค์แนะนำ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
x [close]
x [close]