การ RUN IN รถใหม่

บทความที่ท่านจะอ่านนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้น เป็นเพียงแนวทางในการ Run in เบื้องต้น โปรดหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม

รายการ/ระยะ การปฏิบัติ
100 กิโลเมตร แรก ขับ (ต่ำ-สูง)1200,1200-2000 รอบ ความเร็ว 60กม/ชั่วโมง
101-500 กิโลเมตร ขับ (ต่ำ-สูง)1200-1500,1500-2500 รอบ ความเร็ว 80กม/ชั่วโมง
500 กิโลเมตร เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมใส้กรองและน้ำมันเกียร์พร้อมกรอง(ถ้ามี)

500-1000 กิโลเมตร ขับ (ต่ำ-สูง)1500,2500-3000 รอบ ความเร็ว 80-100 กม/ชั่วโมง
1000 กิโลเมตร เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง-น้ำมันเบรค-น้ำมันคลัทช์(ถ้ามี)-น้ำมันเฟืองท้าย(ถ้ามี)-น้ำมันพวงมาลัย(ถ้ามี)

1000-1500 กิโลเมตร ขับ (ต่ำ-สูง)1500,3000-3500 รอบ ความเร็ว 100-120 กม/ชั่วโมง
1500-3000 กิโลเมตร ขับ (ต่ำ-สูง)1500,3500-4000 รอบ ความเร็ว 120-140 กม/ชั่วโมง
3,000กิโลเมตรหรือไม่เกิน3 เดือน เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง

3000-5000 กิโลเมตร ขับ (ต่ำ-สูง)1200-1500,4000-4500 รอบ ความเร็ว 140-160กม/ชั่วโมง
5,000กิโลเมตรหรือไม่เกิน6 เดือน เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง

10000 กิโลเมตร ไม่เกิน12 เดือน เปลี่ยนของเหลวทั้งหมดน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง-น้ำมันเกียร์(พร้อมกรอง)-น้ำมันคลัทช์(ถ้ามี)-น้ำมันเฟืองท้าย(ถ้ามี)-น้ำมันเบรค-น้ำหล่อเย็น-น้ำมันพวงมาลัย
10000 กิโลเมตร ขึ้นไป

1 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองทุกๆ 5,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 6 เดือน
2 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์(ธรรมดา)พร้อมไส้กรอง(ถ้ามี)ทุกๆ 40,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 2 ปี
3 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์(ออโต้)พร้อมไส้กรอง(ถ้ามี)ทุกๆ 20,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 1 ปี
4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค-น้ำหล่อเย็นและน้ำมันคลัทช์(ถ้ามี)ทุกๆ 40,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 2 ปี
5 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัย(ถ้ามี)ทุกๆ 60,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 4 ปี
6 เปลี่ยนหัวเทียน(ถ้ามี)-กรองอากาศและกรองเชื้อเพลิงทุกๆ40,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 2 ปี
7 เปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกๆ 2 ปี
8 เปลี่ยนสายพานทุกเส้นพร้อมตัวตั้งความตึง(ถ้ามี)ทุกๆ 4ปีหรือไม่เกิน 80,000-100,000กิโลเมตร
9 ปรับตั้งระยะของวาล์วหรือถอดชุดปรับตั้งวาล์วอัตโนมัติออกทำความสะอาดทุกๆ 2 ปีหรือ 20,000 กิโลเมตร แต่ต้องไม่เกิน 40,000 กิโลเมตร

ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคล รถ บรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายละทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย อ่านเรื่องประกันทั้งหมดคลิก