คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่
– ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
– ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– ต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
– ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึด หรือ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถ
หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีร่างกายพิการ ดังต่อไปนี้ เมื่อต้องการมีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ จักรยานยนต์ ต้องขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ขนส่งฯ ก่อน จึงจะทำได้

– แขนขาดข้างเดียว
– ขาขาดข้างเดียว
– ตาบอดข้างเดียว
– ลำตัวพิการ
– หูหนวก

หลักฐานประกอบคำขอเพื่อการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง
– สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง
– สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง
– ภาพถ่ายหลักฐานการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ใบสำคัญคนต่างด้าว) เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่
– ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอ ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถไม่เกิน 1 เดือน
– รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ เว้นแต่บุคคลซึ่งจำเป็นต้องสวมหมวก หรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร(1 นิ้ว) จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
– แบบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ ของกรมการขนส่งทางบก

หลักฐานประกอบคำขอ
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย

กรณีผู้ขอเป็นคนต่างชาติ (ไม่มีสัญชาติไทย) ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
– หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ฉบับจริง พร้อมภาพถ่าย และ
– วีซ่าชนิด NON – IMMIGRANT VISA ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ฉบับจริง พร้อมภาพถ่าย และ
– ใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (WORK PERMIT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ฉบับจริง พร้อมภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัย ในราชอาณาจักรที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี

กรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าว (ไม่มีสัญชาติไทย) ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
– ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ALIAN BOOK) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ฉบับจริง พร้อมภาพถ่าย และ
– วีซ่าชนิด NON – QUOTA IMMIGRANT VISA ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ฉบับจริง พร้อมภาพถ่าย และ
– ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมภาพถ่าย

2. ภาพถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

4. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. (1 นิ้ว) ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ถ้าขอเป็นใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ ไม่ต้องนำรูปถ่ายมา)

ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ ให้นำมาด้วย พร้อมภาพถ่าย เพื่อจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการ ดังนี้
– ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
– ใบอนุญาตพิเศษให้ขับรถยนตร์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ทหาร ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
– ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
– ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย ในกรณีใบอนุญาตขับรถมิได้มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ให้สถานทูตแห่งประเทศผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถแปลหรือจัดทำเอกสารรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือทั้งสองภาษารวมกัน

ขั้นตอนการยื่นหลักฐาน และการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

1.ยื่นหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ (เพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็วกรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นต่อเจ้าหน้าที่)
2.กำหนดให้อ่านกฎจราจรก่อนอย่างน้อย 20 นาที
3.การสอบภาคทฤษฎี

– ป้ายและเครื่องหมายจราจร
– ทำข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
– ทำข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

4. สอบภาคปฎิบัติ มีทั้งหมด 7 ท่า ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ขับรถเดินหน้า และขับรถเทียบทางเท้า
4.2 ขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
4.3 การขับรถถอยหลังเข้าจอด
4.4 การกลับรถ
4.5 การหยุดรถบนทางราบ
4.6 การหยุดรถ และออกรถบนทางลาดชัน
4.7 การขับรถโดยปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจร

หมายเหตุ
รถจักรยานยนต์ กำหนดให้ทดสอบภาคปฎิบัติในท่าที่ 7 และต้องให้ปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจรไม่น้อยกว่า 3 เครื่องหมาย โดยให้สัญญาณมือและแขน
ส่วนรถยนต์ ท่าที่ 1 เป็นท่าบังคับ นอกนั้นในแต่ละจังหวัด ให้กำหนดตามความเหมาะสม

ชำระค่าธรรมเนียม
รถจักรยานยนต์ 55 บาท
รถยนต์ 105 บาท
หมายเหตุ เมื่อผ่านการสอบหมดแล้วทุกขั้นตอน