ใบขับขี่

สาวคนไหนเริ่มหัดขับรถ หวังจะไปทำใบขับขี่ ทั้งไม่เคยผ่านสนามสอบจริงมาก่อน คงแอบมีความกังวลกันบ้าง เรามีขั้นตอนหน้ารู้พร้อมข้อมูลที่(มั่นใจ)ให้ประโยชน์มาบอก “”มือใหม่หัดสอบ”” ไว้ใช้จริงในสนามมาฝากกันค่ะ

สอบทฤษฎี

ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป นำทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ รูป 2 ใบ ไปที่กรมขนส่งใกล้บ้าน

จากนั้นไปทดสอบตาบอดสีจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพ โดยอยู่ห่างในระดับสายตาประมาณ 3 เมตรและให้อ่านแต่ละสีไม่เกิน 3 ครั้ง ถ้าไม่ผ่านสามารถแก้ตัวใหม่ในวันนั้น หรือวันทำการถัดไป

เข้ารับการอบรมกฎจราจรประมาณ 2.5 ชม. (มีรอบเช้าและบ่าย) ซึ่งทุกคนต้องผ่านการอบรมนี้

ตามด้วยสอบข้อเขียนทั้งหมด 30 ข้อ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 22 คะแนน จึงจะถือว่าสอบผ่าน

สอบปฏิบัติ

การเดินหน้า/ถอยหลังเข้าซอง โดยท้ายรถต้องตั้งฉากกับขอบทาง ล้อต้องไม่ทับเส้น

การจอดเทียบฟุตบาทต้องห่างไม่เกิน 25 ซม.

สอบหยุดรถต้องไม่ทับ/ไม่เกิน 1 เมตร หลังเส้นหยุด

สอบกลับรถในช่องที่มีหลักตั้งขนานกัน 2 แถวโดยต้องไม่ชน/ไม่เบียดหลัก(ห้ามเปลี่ยนเกียร์เกิน 7 ครั้ง)

การหยุดและออกรถทางลาดที่ความเร็ว 20-30 กม./ชม. ให้หยุดในแนวเส้นที่กำหนด ไม่ล้ำหรือต่ำเกิน 1 เมตร

การหยุดและออกรถบนเนินเชิงลาดของเนิน ต้องขับรถบนเนินหรือสะพานโค้งแล้วหยุดรถบนเชิงลาดของเนินให้กันชนหน้าอยู่ระหว่างกึ่งกลางเนิน แล้วออกรถข้ามเนินอย่างปลอดภัย (เครื่องยนต์ต้องไม่ดับเกิน 2 ครั้ง)

การขับรถตามเครื่องหมายจราจรไม่น้อยกว่า 5 ป้ายเครื่องหมาย โดยใช้สัญญาณไฟหรือสัญญาณมือ ทั้งต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรบนผิวถนนด้วย

โดยการทดสอบขับรถทุกชนิดให้ทดสอบเพียง 3 ข้อ จาก 7 ข้อ (ตามความเหมาะสมของสนามทดสอบ) หากจุดใดไม่ผ่านต้องมาสอบใหม่วันอื่น

ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคล รถ บรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายละทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย อ่านเรื่องประกันทั้งหมดคลิก