ประเภทของ Search Engine

Search Engine แบ่งออกได้หลายประเภท ส่วนใหญ่จะอ้างอิงตามลักษณะการทำงาน ซึ่งเป็นออกได้ดังนี้ 1. อ่านต่อ [...]