การขอรับใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

 • ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

 • ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

 • ต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว

 • ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึด หรือ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถ

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีร่างกายพิการ ดังต่อไปนี้ เมื่อต้องการมีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ จักรยานยนต์ ต้องขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ขนส่งฯ ก่อน จึงจะทำได้
 1. แขนขาดข้างเดียว

 2. ขาขาดข้างเดียว

 3. ตาบอดข้างเดียว

 4. ลำตัวพิการ

 5. หูหนวก

หลักฐานประกอบคำขอเพื่อการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง

 2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง

 3. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง

 4. ภาพถ่ายหลักฐานการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ใบสำคัญคนต่างด้าว) เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่

 5. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอ ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถไม่เกิน 1 เดือน

 6. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ เว้นแต่บุคคลซึ่งจำเป็นต้องสวมหมวก หรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร(1 นิ้ว) จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

 7. แบบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ ของกรมการขนส่งทางบก

  หลักฐานประกอบคำขอ
      1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย

       กรณีผู้ขอเป็นคนต่างชาติ (ไม่มีสัญชาติไทย) ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
       - หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ฉบับจริง พร้อมภาพถ่าย และ
       - วีซ่าชนิด NON - IMMIGRANT VISA  ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ฉบับจริง พร้อมภาพถ่าย และ
       - ใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (WORK PERMIT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ฉบับจริง พร้อมภาพถ่าย  หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัย ในราชอาณาจักรที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี
       
        กรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าว (ไม่มีสัญชาติไทย) ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
        - ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ALIAN BOOK) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ฉบับจริง พร้อมภาพถ่าย และ
        - วีซ่าชนิด NON - QUOTA IMMIGRANT VISA ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ฉบับจริง พร้อมภาพถ่าย และ
        - ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมภาพถ่าย

      2. ภาพถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

      3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

      4. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. (1 นิ้ว)  ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ถ้าขอเป็นใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ ไม่ต้องนำรูปถ่ายมา)

        ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ ให้นำมาด้วย พร้อมภาพถ่าย เพื่อจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการ ดังนี้
      - ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
      - ใบอนุญาตพิเศษให้ขับรถยนตร์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ทหาร ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
      - ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
      - ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย   ในกรณีใบอนุญาตขับรถมิได้มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ให้สถานทูตแห่งประเทศผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถแปลหรือจัดทำเอกสารรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือทั้งสองภาษารวมกัน

ขั้นตอนการยื่นหลักฐาน และการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

 1. ยื่นหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ (เพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็วกรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นต่อเจ้าหน้าที่)
 2. กำหนดให้อ่านกฎจราจรก่อนอย่างน้อย 20 นาที

 3. การสอบภาคทฤษฎี


   ป้ายและเครื่องหมายจราจร
   ทำข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
   ทำข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
    
    

 4. สอบภาคปฎิบัติ มีทั้งหมด 7 ท่า ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


    

  1. ขับรถเดินหน้า และขับรถเทียบทางเท้า

  2. ขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

  3. การขับรถถอยหลังเข้าจอด

  4. การกลับรถ

  5. การหยุดรถบนทางราบ

  6. การหยุดรถ และออกรถบนทางลาดชัน

  7. การขับรถโดยปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจร

   หมายเหตุ
   รถจักรยานยนต์ กำหนดให้ทดสอบภาคปฎิบัติในท่าที่ 7 และต้องให้ปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจรไม่น้อยกว่า 3 เครื่องหมาย โดยให้สัญญาณมือและแขน
   ส่วนรถยนต์ ท่าที่ 1 เป็นท่าบังคับ นอกนั้นในแต่ละจังหวัด ให้กำหนดตามความเหมาะสม
    

 5. ชำระค่าธรรมเนียม

   รถจักรยานยนต์ 55 บาท
   รถยนต์ 105 บาท
   หมายเหตุ เมื่อผ่านการสอบหมดแล้วทุกขั้นตอน

  คุณรู้หรือไม่?
# การต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ชนิดส่วนบุคคล (5 ปี) สามารถ ดำเนินการได้ล่วงหน้า ก่อนวันสิ้นอายุ ไม่เกิน 3 เดือน

# การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ใหม่ หรือการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล (5 ปี) จะต้องมีใบรับรองแพทย์ (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน) เป็นเอกสาร ประกอบการดำเนินการทุกครั้ง

# กรมการขนส่งทางบก ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดจราจร และข้อมูลใบสั่งกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 เป็นต้นมา หากผู้ใดมาติดต่อเพื่อขอดำเนินการ ด้านใบอนุญาตขับรถ แล้วปรากฏข้อมูลดังกล่าว จะต้องติดต่อกับสถานีตำรวจ เพื่อปรับข้อมูลในระบบงานก่อนมาดำเนินการ ด้านใบอนุญาตขับรถรถมือสอง : รถเก๋ง - รถกระบะ - รถตู้ - รูปรถ - รถแต่ง - รถโบราณ - พริ้ตตี้ - ประกันภัย - บริษัทประกันภัย - การทำใบขับขี่ 
:: อ่านข่าว
:: รวมของฟรี
:: ซาบซ่าส์
:: ลิงค์แนะนำ

Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
Website Allright Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0577314802616