Search Engine คืออะไร?

search-engine

ก่อนที่เราจะเรียนรู้การทำ SEO (Search Engine Optimization) เราควรที่จะทราบเบื้องต้นว่า Search Engine นั้น คืออะไร มีกี่ประเภท หลักการทำงานแต่ละประเภทเป็นอย่างไร หากเราทราบถึงพื้นฐานแต่ละ Search Engine แล้ว เราก็สามารถทำการตลาด หรือบริการของเราได้ได้อย่างคุ้มค่า ถูกต้องขึ้น

Search Engine คือ เครื่องมือค้นหาข้อมูลออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต สำหรับประเทศไทย ก็จะเป็น google ที่นิยมใช้กัน สำหรับต่างประเทศก็จะมีหลายเจ้า เช่น yahoo, msn, bing, aol เป็นต้น หากต้องการหาอะไรก็จะเข้า google เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการ ช่องคำค้นหา เรียกว่า Search Box มีใส่คำที่ต้องการลงไปแล้วกดปุ่มค้นหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำนั้นๆ ก็จะแสดงเป็นผลการค้นหาแบบเรียงอันดับบนหน้าจอ ผลการค้นหาเรียกว่า Search Results

ผลการค้นหา หรือ Results ที่แสดงนั้น จะถูกเรียงอันดับตามหลักการประมวลผลการค้นหาและการจัดอันดับ (เรียกว่า อัลกอริทึ่ม) ซึ่ง Search Engine แต่ละเจ้า ก็จะมีระบบประมวลผลและจัดอันดับแตกต่างกันไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *