Tag archives for สนช

You are here: Home » สนช
โพลชี้ ประชาชน หนุน คสช.-สนช.-สปช. โชว์บัญชีทรัพย์สิน

โพลชี้ ประชาชน หนุน คสช.-สนช.-สปช. โชว์บัญชีทรัพย์สิน

นิด้าโพลชี้ ประชาชน หนุน คสช.-สนช.-สปช. และผู้เกี่ยวข้องโชว์บัญชีทรัพย์สิน เพื่อป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...