Yamaha มุ่งเน้นตอบสนองลูกค้าด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น ภายใต้ปรัชญาการออกแบบ 'Refined Dynamism' มาตั้งแต่ปี 2013 ซึ่ง '01GEN'...