คณะรัฐมนตรี ยังไม่อนุมัติเรื่องที่สำนักงานเลขาธิการ คสช. เสนอขอบำเหน็จประจำปี 2 ขั้นให้กับเจ้าหน้าที่คสช. ขณะที่ นายกรัฐมนตรี...