เทศบาลเมืองเดชอุดม อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานเทศบาล

Home » เทศบาลเมืองเดชอุดม อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานเทศบาล

เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1-3

จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 พฤศจิกายน 2557

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล

********************************************

ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เห็นชอบให้เทศบาลเมืองเดชอุดม ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ดังนั้นเทศบาลเมืองเดชอุดม จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา
2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมคัรและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่ส านักงานเทศบาล เมืองเดชอุดม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ในวันและ เวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ ส านักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อ าเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หรือส านักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดหรือหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.detudomcity.go.th หรือสอบถามรายละเอียดทาง โทรศัพท์ได้ที่ โทร.045-361302

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์ ไฟล์สำรอง

About job zabzaa

งานราชการ หางาน สมัครงาน สมัครงานราชการ หางานราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>