วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528...