วันสาธารณสุขแห่งชาติ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 พระบาทสมเด็จ...