แผนที่เชียงราย แผนที่จังหวัดเชียงราย โดยสังเขป
   
อาณาเขตของจังหวัดเชียงราย

ทิศเหนือ ติดกับสหภาพพม่า (ท่าขี้เหล็ก ของพม่า)
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพะเยา (อำเภอแม่ใจ ของพะเยา)
ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แม่น้ำโขงกั้น)
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอดอยสะเก็ด ของเชียงใหม่)

ระยะทางโดยประมาณจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย

อำเภอพาน 48 กิโลเมตร
อำเภอเทิง 64 กิโลเมตร
อำเภอแม่จัน 20 กิโลเมตร
อำเภอแม่สาย 63 กิโลเมตร
อำเภอเวียงป่าเป้า 91 กิโลเมตร
อำเภอเชียงของ 141 กิโลเมตร
อำเภอแม่สรวย 53 กิโลเมตร
อำเภอเชียงแสน 60 กิโลเมตร
อำเภอป่าแดด 52 กิโลเมตร
อำเภอเวียงชัย 13 กิโลเมตร
อำเภอพญาเม็งราย 48 กิโลเมตร
อำเภอเวียงแก่น 127 กิโลเมตร
อำเภอขุนตาล 62 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 53 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอดอยหลวง 52 กิโลเมตร