* ค่างวดโปรแกรมสบายดี ค่างวดงวดที่ 1-59 เท่ากับ 4,580 บาท – ค่างวดที่ 60 เท่ากับ 233,600 บาท –...