การเลือกซื้อลำโพงรถยนต์ 1. Sensitivity (ความไว) เป็นค่าที่บอกประสิทธิภาพของลำโพง โดยเป็นค่าความดัง เทียบกับวัตต์ และระยะห่างจากลำโพง มีหน่วยเป็นเดซิเบลต่อมิลลิวัตต์ต่อเมตร (dB/mw/m) หรือมักเขียนในรูปแบบ dB/mw (บางแหล่งระบุเป็น ...