ตราสารอนุพันธ์ TFEX ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ


ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตราสารอนุพันธ์ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากสินค้าเกษตรกรรม โดยอนุพันธ์ที่ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯสามารถจัดให้มีการซื้อขายภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชัน (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ ดังนี้

•อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
•อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
•อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ โลหะมีค่า โลหะพื้นฐาน พลังงาน
•อ้างอิงกับราคา ดัชนีราคาอื่น ๆ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน คาร์บอนเครดิต ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์

ในปัจจุบัน บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้เปิดซื้อขายอนุพันธ์ทั้งสิ้น 8 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures, Gold Futures, Interest Rate Futures, Silver Futures, Oil Futures, USD Futures และ Sector Index Futures


วิสัยทัศน์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นตลาดที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย และมีสภาพคล่อง ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสากล


พันธกิจของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เป็นหน่วยงาน ที่อาสาเข้ามาเป็นผู้บุกเบิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทางการเงินในประเทศไทย เพื่อเป็นจักรกล ในการพัฒนาความก้าวหน้า ของตลาดทุนไทย ให้เติบโตไปอย่างต่อเนื่อง โดย บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ กำหนดพันธกิจของของการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งสู่การเป็นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ชั้นนำในอาเซียน


ประวัติความเป็นมาของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ธุรกรรมอนุพันธ์ในประเทศไทย ได้มีการดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งโดยมากเป็นไปในลักษณะ การตกลงระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเอง ระหว่างธนาคารพาณิชย์ กับผู้ประกอบการ ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง เช่น ผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงจาก อัตราดอกเบี้ย ธุรกรรมอนุพันธ์ในอดีต จึงมักจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังจากที่ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ผ่านการเห็นชอบ จากสภาผู้แทนราษฎร และมีผลบังคับใช้แล้ว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของตลาดทุนไทย ได้จัดตั้ง บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Thailand Futures Exchange (TFEX) ขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 โดยมีเงินทุนประกอบการเริ่มต้นที่ 100 ล้านบาท เพื่อดำเนินการ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออนุพันธ์ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้รับใบอนุญาตประกอบการ เป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย