ตราสารทุน Equity Instruments


ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์

ตราสารทุน (Equity Instruments) เป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือ (Holder) เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” รวมทั้งมีส่วนได้เสีย หรือมีสิทธิในทรัพย์สิน และรายได้ของกิจการ และมีโอกาสจะได้รับผลตอบแทน เป็นเงินปันผล (Dividend) อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีข้อผูกพันว่ากิจการที่ออกตราสารทุน จะต้องจ่ายเงินปันผลเสมอไป ทั้งนี้ การตัดสินใจจ่ายเงินปันผล จะขึ้นอยู่กับผลกำไร และข้อตกลงของธุรกิจนั้นๆ

นักลงทุน สามารถซื้อขายตราสารทุนได้ ในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่งคือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET) และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment - mai) ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับบริษัทจดทะเบียนว่า จะเลือกเข้ามาระดมทุน และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดใด

โดยทั่วไปแล้ว ตราสารทุนที่พร้อมจะให้นักลงทุนเข้ามาซื้อขาย จะมีหลากหลายประเภทดังต่อไปนี้


ประเภทตราสารทุน

- หุ้นสามัญ (Common Stock)
เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด ที่ต้องการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผู้ถือหุ้นสามัญ จะมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของบริษัท มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองอยู่

- หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)
เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน ที่ผู้ถือมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญ มีข้อแตกต่างจากหุ้นสามัญคือ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จะได้รับสิทธิในการชำระคืนเงินทุน ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ

- ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวอแรนท์ (Warrant)
เป็นตราสาร ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือ ในการซื้อหลักทรัพย์ ที่ใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอ้างอิงอยู่ (Underlying Asset) ตามราคาใช้สิทธิ ( Exercise Price) จำนวนที่ให้ใช้สิทธิ (นิยมใช้เป็นอัตราส่วน) และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

- หน่วยลงทุน (Unit Trust)
หลักทรัพย์ที่ออกขาย โดยบริษัทจัดการลงทุน เพื่อระดมเงินเข้ากองทุนรวม ที่จัดตั้งขึ้น แล้วจัดสรรเงินในกองทุนนั้น ลงทุนในตลาดการเงิน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในหนังสือชี้ชวน ผู้ถือหน่วยลงทุน มีฐานะร่วมเป็นเจ้าของกองทุนนั้น ๆ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลตอบแทน จากผลกำไรที่เกิดขึ้น

- ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หรือ เอ็นวีดีอาร์ (Non - Voting Depositary Receipt : NVDR)
เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ ( Automatic List) และมีหลักทรัพย์อ้างอิง ( Underlying Asset ) เป็นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipt : DR)
เป็นตราสาร ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท สยามดีอาร์ จำกัด เป็นหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิอ้างอิง อาจเป็นได้ทั้งหุ้นสามัญ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ลงทุนที่ถือ DR จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกับ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ


หลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ SET และ maiจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย