ระบบการซื้อขายตราสารหนี้ Bond Electronic EXchange


ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระบบการซื้อขายตราสารหนี้ (Bond Electronic EXchange) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสะดวกและ ดำเนินการได้โดยง่าย โดยนักลงทุนติดต่อซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ หรือที่เรียกว่าบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ โดยขั้นตอนหลักๆของการซื้อขาย มีดังนี้

1. เปิดบัญชีซื้อขาย ผู้ลงทุนติดต่อโบรกเกอร์เพื่อเปิดบัญชีการซื้อขาย ท่านที่เป็นลูกค้าเดิมที่มีบัญชีการซื้อขายตราสารทุนอยู่แล้ว ให้แจ้งความจำนงว่าต้องการ ซื้อขายตราสารหนี้เพิ่มขึ้น ท่านอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้โบรกเกอร์ไปดำเนินการในรายละเอียด ด้านระบบปฏิบัติงานภายใน

2. การส่งคำสั่งซื้อขาย และการยืนยันการซื้อขาย เมื่อนักลงทุนพิจารณาความต้องการลงทุน และประเมิน ความเสี่ยงของหุ้นกู้แล้ว ให้แจ้งคำสั่งการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้ ที่บริษัทโบรกเกอร์ เจ้าหน้าที่จะส่งคำสั่งซื้อขาย เข้าสู่ระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งยืนยันผลของการซื้อขายให้ลูกค้าทราบ

3. หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขาย ก. วิธีการจับคู่อัตโนมัติ (Automatic Order Matching หรือ AOM) เป็นวิธีการเดียวกับการซื้อขายหุ้นสามัญ บนกระดานของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ คำสั่งซื้อหรือขายที่นำส่งเข้ามาในระบบ จะจับคู่กับคำสั่งที่ขายหรือซื้อ ที่นำส่งเข้ามาในระบบเช่นกัน โดยเรียงลำดับตามเวลา ราคา และปริมาณของแต่ละคำสั่ง เมื่อตรงกันแล้ว ระบบจะจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว ผู้ซื้อ ผู้ขาย ไม่ทราบชื่อคู่ค้าของตน โดยนักลงทุน สามารถรับทราบถึงผลการซื้อขายทันที่ เมื่อรายการซื้อขายนั้นจับ คู่แล้วจากโบรกเกอร์ของตน

4. การกำหนดเครื่องหมายแสดงสิทธิประโยชน์และการกำกับดูแล ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมายหลักๆ ดังนี้
- เครื่องหมาย XI (Ex-Interest) เครื่องหมายที่แสดงว่า ผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย ที่บริษัทกำหนดจ่ายในงวดนั้น
- เครื่องหมาย XP (Ex-Principal) ผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิได้รับเงินต้น ที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้กำหนดจ่ายในงวดนั้น ในกรณีนี้มักเป็นหุ้นกู้ ที่ทยอยจ่ายคืนเงินต้น ก่อนวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้น เครื่องหมายทั้งสองล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันแรก ของการปิดสมุดทะเบียน
- สำหรับเครื่องหมายเพื่อการกำกับดูแลนั้น จะใช้เครื่องหมายประเภทเดียวกับที่ใช้ในตราสารทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลและความเคลื่อนไหว และเป็นการกำกับดูแล จากฝ่ายงานกำกับตลาด เครื่องหมายเหล่านี้ ได้แก่ เครื่องหมาย NP, NR, SP, H

5.การชำระราคาและส่งมอบ การ ชำระราคาและส่งมอบของการซื้อขายหุ้นกู้ ในระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการโดยบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Clearing House Co.,Ltd. (TCH) โดยกำหนดให้ให้ส่งมอบหุ้นกู้ และชำระเงินในวันทำการที่ 2 หลังจากวันที่การซื้อขาย (T+2) ในด้านนักลงทุนนั้น จะได้รับความสะดวก และปราศจากความเสี่ยง ในการไม่ได้รับหุ้นกู้ เมื่อซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยท่านแน่ใจว่าจะได้รับหลักทรัพย์ เมื่อท่านชำระเงินแน่นอน และไม่ต้องดำเนินการ ในเรื่องการส่งมอบหุ้นกู้ และรับชำระเงินกันเอง ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เนื่องจาก TCH จะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ และรับประกันรายการซื้อขาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย