What Happened to Monday 7 เป็น 7 ตาย

news

 

What Happened to Monday 7 เป็น 7 ตาย (Seven Sisters) ว่าด้วยเรื่องราวของโลกอนาคตที่เผชิญกับวิกฤตประชากรล้นโลก รัฐบาลจึงต้องออกกฎให้บุตรหนึ่งคนต่อหนึ่งครอบครัว ซึ่งมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครอบครัวหนึ่งกลับมีบุตรสาวเป็นแฝด 7 คน และตั้งชื่อลูกตามวันในสัปดาห์ พวกเธอต้องซ่อนตัวไม่ให้โลกรู้ แต่ละคนจะได้ออกไปโลกภายนอกตามวันในชื่อของตัวเองเท่านั้น… ทว่าวันหนึ่งพี่สาวคนโต มันเดย์ กลับหายตัวไปอย่างลึกลับ

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *