เทคโนโลยี EDGE

เทคโนโลยี EDGE เทคโนโลยี EDGE
EDGE : Enhanced Data Rates for Global Evolution อีกหนึ่งเทคโนโลยีระดับ G3 ที่ถูกกำหนดโดย ITU (International Telecommunication Union) เพื่อตอบสนองความต้องการในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง ผ่านทางเครือข่ายไร้สาย โดยเฉพาะสำหรับมือถือ ในระบบ

เทคโนโลยี GPRS

เทคโนโลยี GPRS เทคโนโลยี GPRS
GPRS : General Packet Radio Service หมายถึง ระบบการสื่อสารไร้สาย (wireless) ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลด้วความเร็วสูงสุดถึง kbps ลักษณะการส่งข้อมูลจะมีการแบ่งย่อยออกเป็นส่วนๆ ที่เรียกว่า package และสามารถติดต่อไปยัง

เทคโนโลยี WAP

เทคโนโลยี-WAP เทคโนโลยี-WAP
WAP : Wireless Application Protocol สืบเนื่องมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีมือถือได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือมีความต้องการมากยิ่งขึ้น และด้วยข้อจำกัดของโทรศัพท์มือถือ