ไม่สามารถสั่งให้ database เพื่อเช็คว่ามีหมวดหมู่ที่จะแสดงได้ 2