วันสื่อสารแห่งชาติ การสื่อสาร ประวัติวันสื่อสารแห่งชาติ กรมไปรษณีย์ กรมโทรเลข สำนักงานคณะกรรม การกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ

         วันที่ 4 สิงหาคม 2550 ถือเป็น “วันสื่อสารแห่งชาติ” ซึ่งนับเป็นวันที่มีความสำคัญ และมีความหมายอย่างยิ่งวันหนึ่ง

         ในส่วนของประเทศไทยการสื่อสาร เริ่มเข้ามามีบทบาทด้านการเมือง การปกครอง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 อันเป็นช่วงที่บ้านเมืองปลอดจากภัยสงคราม วัตถุประสงค์ของการสื่อสารในยุคนั้น เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ เป็นยุคที่อารยธรรมตะวันตกเริ่มหลั่งไหลเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ต่อมาในยุคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 การสื่อสารได้เข้ามามีส่วนทำให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการถูกคุกคาม จากมหาอำนาจตะวันตก โดยการเปิดสัมพันธไมตรีทางการทูต กับประเทศเหล่านั้น รวมทั้งรับเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงประเทศในเวลาต่อมา

         ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้ทรงวางรากฐานกิจการสื่อสารของประเทศ ทรงเห็นความสำคัญของการสื่อสาร ว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ จึงสถาปนา >“กรมไปรษณีย์” และ “กรมโทรเลข” ขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2426


         ต่อมาได้ยุบรวมทั้งสองกรมไว้ด้วยกัน เป็น “กรมไปรษณีย์โทรเลข” ภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสน เทศและการสื่อสาร ต่อมาได้มีการประกาศให้ยุบกรมไปรษณีย์โทรเลข และจัดตั้ง “สำนักงานคณะกรรม การกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)” ขึ้น โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543” ที่บัญญัติให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ เข้ามาทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งถือเป็น ทรัพยากรสื่อสารของชาติ ที่ต้องใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ และกำกับดูแลให้เกิดการแข่งขันเสรี อย่างเป็นธรรมอย่างแท้จริง

         จากการปฏิรูปกิจการสื่อสารนี้เอง ทำให้สถานภาพของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปลี่ยนมาเป็นหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) ด้านกิจารโทรคมนาคมของประเทศ และถือเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อหน่วยงานรัฐ โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ชุดแรกจำนวน 7 คน ประกอบด้วย พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธาน กทช. ศาสตราจารย์เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ รองศาสตรา จารย์สุธรรม อยู่ในธรรม และ ดร.อาทร จันทวิมล (ปัจจุบันลาออกแล้ว)

         บทบาทหลักของ กทช. คือ การบริหารคลื่นความถี่ เพื่อกิจการโทรคมนาคมและกำกับควบคุมดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะ อื่น ๆ ดูแลผลักดันให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมถึงส่งเสริมบทบาทด้านโทรคมนาคมไทยในเวทีโลก เพื่อให้การโทรคมนาคมไทยเจริญก้าวหน้า อันจะส่งผลให้เกิดความเจริญแก่บ้านเมืองในทุกด้านตามมา

         นอกจากนี้ หน้าที่ที่สำคัญของ กทช. ตามภารกิจที่กฎหมายบัญญัติไว้มีอยู่อีกมากมายหลายประการ อาทิ ด้านการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ สำหรับผู้ประกอบการ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม การจัดสรรความถี่วิทยุเพื่อประโยชน์สาธารณะในด้านความมั่นคงของรัฐ การให้บริการประชาชน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การช่วยเหลือสังคม และการเปิดเสรีสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม อีกทั้งด้านการบริหารทรัพยากรและโทรคมนาคมอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อาทิ การจัดทำแผนเลขหมายโทรคมนาคมและการบริหารเลขหมายโทรคมนาคม รวมทั้งกำกับดูแลการบริหารเลขหมายให้เกิดความเป็นธรรม คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

         สิ่งที่ประชาชนจะได้รับจาก กทช. นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ก็คือการดำเนินนโยบายให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง ไปยังท้องถิ่นที่ห่างไกล และบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในถิ่นทุรกันดาร การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโทรคมนาคมกรณีเกิดภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม

         อย่างไรก็ตาม กทช. ไม่เคยละเลยความสำคัญของเทคโน โลยี และการสื่อสารที่กำลังก้าวไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เนื่องในวันคล้ายวันสื่อสารแห่งชาติ กทช. พร้อมตั้งมั่นในปณิธานก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างสูงสุด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติต่อไป.ขอขอบคุณ : sanook.com เอื้อเฟื้อข้อมูล

วันสำคัญอื่นๆ
- วันลอยกระทง
- วันพ่อแห่งชาติ
- วันคริสต์มาส
- วันขึ้นปีใหม่
- วันครู
- วันวาเลนไทน์
- วันสงกรานต์
- วันสุนทรภู่

กลอน , เกมส์ , ดูดวง , อาหารเพื่อสุขภาพ , แชท , ฟังวิทยุออนไลน์ , ดูทีวีออนไลน์ , เรื่องตลก , เรื่องผี , ตัวอย่างหนัง , หาเพื่อน , มุม msn , วันสำคัญ , รวมของฟรี , อีการ์ด , อ่านข่าว , มือถือ , ทำนายฝัน , วัดความเร็วเน็ต , รถยนต์ , วอลล์เปเปอร์ , รูปการ์ตูน , เซียมซี , ชื่อมงคล , เนื้อเพลง , คอมพิวเตอร์ , อินเตอร์เน็ต , จัดอันดับเว็บไซต์ , เที่ยวเชียงราย , ปรับขนาดรูป , พยากรณ์อากาศ , ราคาน้ำมัน , ราคาก๊าซหุงต้ม , Hi5 , ผู้หญิง , ท่องเที่ยว , พระเครื่อง , แปลศัพท์ , โปรโมทเว็บฟรี
ลิงค์แนะนำ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)